ZalogujZałoga SCSK  będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Pokój w SCSK „BRZEŹNO” wynajmowany jest na doby.

2. Doba w SCSK „BRZEŹNO” trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego.

3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość SCSK „BRZEŹNO” powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

5. SCSK „BRZEŹNO” uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

6. SCSK „BRZEŹNO”  świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

7. SCSK „BRZEŹNO”  ma obowiązek zapewnić:

ˇ warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa

ˇ bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu

ˇ profesjonalną i uprzejmą obsługę

ˇ sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas

nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie.

ˇ w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób załagodzić

niedogodności gdy wynikające w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

8. Śniadania dla naszych gości są wydawane codziennie w godz. 07:00-09:00. SCSK „BRZEŹNO” dopuszcza możliwość zmiany godziny wydania śniadania, jednak uprasza się gości o uzgodnienie tego z personelem w dniu poprzedzającym.

9. Na życzenie gościa SCSK „BRZEŹNO” świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

ˇ udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą 

ˇ przechowywania bagażu gości zameldowanych w pokoju

10. SCSK „BRZEŹNO”  ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

11. Gość powinien zawiadomić recepcję SCSK „BRZEŹNO” o wystąpieniu szkody

niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

12. SCSK „BRZEŹNO”  nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do gościa.

13. Gość SCSK „BRZEŹNO”  ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych SCSK „BRZEŹNO”  powstałych z jego przyczyny lub z przyczyn leżących po stronie odwiedzających go osób.

14. Każdorazowo opuszczając pokój gość zobowiązany jest do wyłączenia urządzeń pobierających prąd i wodę, zamknięcia okien i drzwi oraz pozostawienia klucza w recepcji.

15. Gość SCSK „BRZEŹNO”  nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

16. Osoby nie zameldowane w SCSK „BRZEŹNO”  mogą przebywać w pokoju od godziny 8.00 do godziny 22.00.

17. W SCSK „BRZEŹNO”  obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach żelazek, grzałek elektrycznych, grzejników i innych podobnych uradzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia pokoju.

Ponadto zabrania się przechowywania materiałów łatwopalnych, żrących, wybuchowych oraz wydzielających przykrą woń.

19. SCSK „BRZEŹNO”  może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin SCSK „BRZEŹNO”  wyrządzając szkodę w mieniu  lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników SCSK „BRZEŹNO”  albo innych osób przebywających w SCSK „BRZEŹNO”  albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu.

20. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju  będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt.

W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, SCSK „BRZEŹNO” przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. 

Życzymy Państwu przyjemnego pobytu
Personel Spółdzielczego Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego „BRZEŹNO”

projektowanie stron www 2fm